در حال بارگذاری ...
یکشنبه 31 تیر 1403

گام آغازین فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان دوره 1402 - هدف گذاری(ثبت انتظارات)

لطفاً مطابق فایل های راهنمای پیوستی، با ورود به سامانه (erp)، نسبت به ثبت انتظارات و اهداف توافق شده با ارزیابی کنندگان، اقدام فرمائید.

به اطلاع کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و هیات علمی دارای پست اجرایی می رساند؛ فرآیند ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در دوره ارزیابی سال 1402، به صورت سیستمی در بستر سامانه چارگون (erp.tvu.ac.ir)، فراهم شده است. لطفاً مطابق فایل های راهنمای پیوستی، با ورود به سامانه (erp)، نسبت به ثبت انتظارات و اهداف توافق شده با ارزیابی کنندگان، اقدام فرمائید.

ارزیابی شوندگان می توانند در صورت هر گونه ابهام با مدیران نظارت استان تماس حاصل نمایند.

مدیریت نظارت و ارزیابی استان